INTERWETTEN GAMING LIMITED MEDDELANDE OM INTEGRITETSSKYDD


Last updated on 17/11/2022

Welcome to https://www.interwetten.se   (the “Website”)

1. Vilka vi är

1.1 Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Interwetten Gaming Ltd, ett maltesiskt företag med registreringsnummer C-35736 med registrerad adress på 2nd Floor, Lifestar Building, Testaferrata Street, Ta' Xbiex, XBX 1403, Malta ("företaget" "vi" "oss" "vår"). 

1.2 Genom att besöka vår webbplats och använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och fullt ut beaktat detta integritetsmeddelande. 

1.3 Företaget bekräftar att vi är bundna av Maltas lagar när vi samlar in dina personuppgifter och att vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR. För alla ytterligare förfrågningar eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kan du vända dig till oss/vårt dataskyddsombud via följande e-postadress: [email protected]

1.4 Alla meddelanden, krav, förfrågningar eller andra meddelanden som du riktar till företaget ska antingen skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller via e-post. Alla meddelanden som skickas via e-post ska anses vara mottagna den arbetsdag som följer på dagen för överföringen.

2. Definitioner

Termer med versaler i detta meddelande ska ha den betydelse som de har enligt GDPR och ska tolkas i enlighet med detta. Dessutom ska följande definitioner gälla:

2.1 Konto - ett konto som företaget tillhandahåller dig efter din registrering och ditt godkännande av villkoren för användning av tjänsterna. 

2.2 GDPR - Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, i dess ändrade, ersatta eller ersatta lydelse och i dess gällande lydelse. 

2.3 Tjänster - de tjänster som tillhandahålls av företaget via webbplatsen, enligt definitionen i våra villkor. 

2.4 Användare - varje person som registrerar ett konto eller går in på och surfar på webbplatsen ("Du", "Din").

3. Ämne

3.1 I detta integritetsmeddelande anges de villkor som företaget följer för att skydda våra användares integritet. Den beskriver de villkor under vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter och informerar dig om hur företaget samlar in, behandlar, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i fråga om behandlingen av dina personuppgifter. 

3.2 Företaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera detta integritetsmeddelande närhelst det anser det lämpligt, och alla ändringar av detta ska träda i kraft från och med den tidpunkt då de visas online på webbplatsen. Alla väsentliga ändringar av detta integritetsmeddelande kommer att meddelas till dig.

4. Principer för databehandling

4.1 Vi respekterar till fullo dina grundläggande rättigheter och anser att skyddet av dina personuppgifter är en prioritet. När vi behandlar dina personuppgifter respekterar vi därför följande grundläggande principer:

4.1.1Vi lämnar dina personuppgifter endast till laglig och rättvis behandling, och vi upprätthåller full insyn i hur vi hanterar dina personuppgifter.

4.1.2 Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast för specificerade, uttryckliga och legitima syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, och vi behandlar dem inte vidare på något sätt som är oförenligt med dessa syften.

4.1.3 Vi behandlar dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt och lämpligt för de ändamål för vilka de samlas in.

4.1.4 Vi gör rimliga ansträngningar för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade och vidtar alla rimliga åtgärder för att omedelbart radera eller korrigera dem om de är felaktiga.

4.1.5 Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

4.2 I allmänhet följer vi alla tillämpliga lagar och lagstadgade skyldigheter som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

5. Typer av personuppgifter som vi behandlar

Företaget samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter:

5.1 Vid din åtkomst och användning av webbplatsen - "Tekniska data", som automatiskt samlas in av vårt system och lagras i loggfiler på tillfällig basis, inklusive följande:

 • IP-adress;
 • Datum och tid;
 • Operativsystem
 • Typ av webbläsare.

5.2 Vid registreringen av ditt konto - "Registreringsdata", inklusive följande:

 • Förnamn och efternamn;
 • Kön;
 • Fullständig adress;
 • Födelsedatum och födelseort;
 • E-postadress;
 • Mobiltelefonnummer;
 • Användarnamn och lösenord;
 • Frågor och svar om personlig säkerhet.
 • ID-kort eller socialförsäkringsnummer (i vissa länder).

5.3 Under din affärsrelation med oss - "Know Your Customer (KYC) Data", inklusive följande:

 • Giltig legitimation utfärdad av den behöriga myndigheten.
 • Faktura från en elnätsfirma, och
 • Information från databaser från tredje part. 

Beroende på omständigheterna i relationen kan vi samla in ytterligare KYC-uppgifter.

5.4 När du använder betaltjänster - "betalningsuppgifter", inklusive följande:

 • Kreditkortsinformation (t.ex. kortinnehavarens namn, kreditkortsnummer, kreditkorts utgångsdatum, CVC-kod).
 • Uppgifter om bankkontot (t.ex. kontoinnehavarens namn, IBAN- och SWIFT-kod).

5.5 När du kommunicerar med våra kundtjänstmedarbetare - "kommunikationsuppgifter", inklusive följande:

 • Chattinnehåll;
 • innehåll i e-post, och
 • Inspelningar av telefonsamtal.

5.6 Alla andra personuppgifter som du direkt tillhandahåller under din interaktion med oss.

6. Ändamål och rättslig grund för databehandling

6.1Företaget kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren för följande ändamål:

 • För att möjliggöra din användning av webbplatsen;
 • Behandling av registrering och underhåll av ditt konto (inklusive kontroller för att verifiera din ålder och skydda dig mot bedrägerier);
 • Identifiering av funktionsstörningar och missbruk av våra tjänster;
 • Utföra betaltjänster;
 • Förbättring av användarupplevelsen, inklusive tillhandahållande av personliga tjänster och förbättring av webbplatsen och tjänsterna;
 • administrera webbplatsen, och
 • Svara på dina förfrågningar.

6.2Företaget kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter, för följande ändamål:

 • Upptäckt, utredning och förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism;
 • Skydd av minderåriga, och
 • Genomförande av åtgärder för ansvarsfullt spelande.

6.3 Företaget kan behandla dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse att främja våra tjänster och utveckla vår verksamhet, för följande ändamål:

 • Kommersiell kommunikation, marknadsföring och reklam för våra tjänster;

6.4 Företaget får behandla dina personuppgifter endast med ditt lagliga samtycke för följande ändamål:

 • Kommersiell kommunikation, kampanjer och reklam.

6.6 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att skriva till våra kontaktuppgifter som anges i detta meddelande. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina uppgifter före återkallandet.

7. Mottagare av uppgifter

7.1 För att uppfylla de syften som nämns i detta integritetsmeddelande kan vi avslöja eller överföra dina personuppgifter till följande tredje part ("personuppgiftsbiträden"):

 • Koncernföretag för operativa ändamål;
 • Leverantörer av spel för speländamål;
 • Betalningsleverantörer för att underlätta betalningar;
 • Leverantör av informationsteknik för att driva webbplatsen;
 • Leverantörer av statistik och rapportering för dataanalys och tillsynsövervakning;
 • Leverantörer av kundsupport, och
 • Försäljnings- och marknadsföringspartner för marknadsföringsrelaterade ändamål;

7.2 Behandlingen av dina personuppgifter av våra personuppgiftsbiträden sker enligt ett avtal som tvingar personuppgiftsbiträdena att tillämpa samma nivå av dataskydd som i detta integritetsmeddelande.

7.3 Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utanför EU i de fall då:

 • Mottagaren är belägen i en jurisdiktion som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå utfärdat av Europeiska kommissionen.
 • Mottagaren garanterar en dataskyddsstandard som är jämförbar med den som gäller i Europeiska unionen genom att tillämpa de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen.

7.4 Vid indikationer på transaktioner och/eller aktiviteter som kan ge upphov till misstankar om brottslig verksamhet kommer vi att rapportera till relevanta myndigheter, idrottsorgan och sammanslutningar (t.ex. polis, idrottsorgan/föreningar, privata sammanslutningar som syftar till att förhindra brottslig och bedräglig verksamhet inom sportspel och/eller hasardspel). I detta sammanhang kan dina personuppgifter avslöjas.

7.5 Om en domstol eller annan administrativ myndighet kräver det av oss, i enlighet med en utredning om olaglig verksamhet som penningtvätt och i alla andra fall där vi är juridiskt förpliktade att göra det, kan vi överföra dina personuppgifter till offentliga myndigheter i den utsträckning som krävs enligt lag.

7.6 I vissa fall kan vi överföra dina personuppgifter till kreditvärderingsinstitut som utför kreditvärderingsbedömningar och identitetskontroller.

 8. Datasäkerhet och konfidentialitet

8.1 För att säkerställa korrekt användning och integritet av dina personuppgifter och för att förhindra obehörig eller oavsiktlig åtkomst, behandling, radering, ändring eller annan användning tillämpar företaget interna policyer och vidtar alla lämpliga organisatoriska, tekniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder samt tekniska standarder i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

8.2 Företagets behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert och konfidentiellt sätt, med hänsyn till den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för dina rättigheter och friheter, som är tillämpliga i varje enskilt fall.

8.3 Särskilt betalningsinformation kommer alltid att krypteras. Medan känslig information skyddas online med SSL-kryptering strävar vi efter att säkerställa skyddet av spelarnas uppgifter på alla andra områden. Endast auktoriserade anställda, eller anställda hos tredje part som enligt avtal är bundna till konfidentialitet, har tillgång till spelarnas uppgifter. Med jämna mellanrum får alla anställda utbildning om de tillämpliga säkerhets- och dataskyddsstandarderna. Alla relevanta servrar finns i en säker miljö.

8.4 För att skydda spelarnas personuppgifter under kommunikationen med webbläsaren använder vi krypteringsteknik från våra certifieringspartners. Dessutom skyddas onlinetransaktioner av en världsomspännande ackrediterad partners säkerhetssystem. Dessutom skyddas alla spelardata från obehörig åtkomst genom brandväggar och system för att förhindra intrång.

9. Lagring av personuppgifter

9.1 Vi behåller Dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de relevanta ändamålen med behandlingen som förklaras i detta meddelande, i enlighet med principerna om minimering och begränsning av lagring av uppgifter.

9.2Dessutom kan företaget behålla dina personuppgifter efter att de relevanta behandlingsändamålen har upphört att gälla av följande skäl:

 • Om vi har en rättslig skyldighet att bevara dina personuppgifter enligt en relevant lagstadgad bestämmelse.
 • Baserat på vårt legitima intresse av att försvara företaget mot eventuella rättsliga anspråk inför en behörig domstol eller offentlig myndighet.

9.3 När lagringsperioden löper ut raderas dina personuppgifter från våra databaser och system.

9.4 För mer information om villkoren för lagring av uppgifter i förhållande till specifika personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected].

10. Dina rättigheter

10.1 Du har rätt till det:

 • För att begära tillgång till dina personuppgifter och information om behandlingen av dem och få en kopia av dem.
 • Att begära rättelse av felaktigheter eller saknade personuppgifter.
 • För att begära radering av dina personuppgifter.
 • För att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i de fall som uttryckligen föreskrivs i lag.
 • För att begära att dina personuppgifter ska kunna överföras till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall som uttryckligen föreskrivs i lagen.
 • Att invända mot ett beslut som fattats enbart på grundval av automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har en inverkan på dig eller påverkar dig på ett betydande sätt.

10.2 Alla förfrågningar som är relevanta för ovanstående avsnitt 10.1 måste ställas skriftligen till [email protected].

10.3 Om du anser att dina rättigheter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till Malta Office of the Information and Data Protection Commissioner på följande webbplats .

 11. Dina skyldigheter

11.1 Genom att använda vår webbplats och genom att tillhandahålla dina personuppgifter bekräftar du att du är skyldig att tillhandahålla dina faktiska, korrekta och fullständiga uppgifter enligt företagets begäran. Dessutom måste Du informera oss om eventuella ändringar av Dina uppgifter så att de hålls uppdaterade och korrekta.

12. Cookies

12.1 Vår webbplats använder För mer information, besök vår Cookie Notice.