Allmänna villkor

Allmänna villkor

  Allmänna villkor


  INNEHÅLL:

  A. ALLMÄNT
  B. LICENSER
  C. REGISTRERING / SPELKONTO
  D. INVALIDERING AV TRANSAKTIONER/BEDRÄGERI/ANTI-PENGATVÄTT
  E. INSÄTTNINGAR / BETALNINGSMETODER
  F. SKYDD AV SPELARES MEDEL
  G. VINSTER OCH UTBETALNINGAR
  H. ANSVAR/ SKADOR/DATASKYDD
  I. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  J. REKLAMKAMPANJER OCH MARKNADSFÖRING
  K. AVSKILJBARHET  A. ALLMÄNT

  1. Interwetten Gaming Ltd. (nedan kallad Interwetten) erbjuder sportvadslagning, kasinospel och live kasino för användning med "riktiga" pengar. Spelare (nedan hänvisade till med en neutral term som gäller för båda könen) som vill använda sig av någon Interwetten-produkt, ingå ett avtal med Interwetten genom att öppna ett konto och acceptera giltigheten och tillämpligheten av dessa Allmänna villkor, de relevanta produktreglerna (sportvadslagning, kasino, live kasino), the Integritetspolicyn samt de tillämpliga villkoren för reklamkampanjer, specialerbjudanden och bonusar, med ändringar vid olika tidpunkter. Därför accepterar en spelare, varje gång han lägger en insats eller deltar i något spel, dessa användarvillkor, de tillämpliga produktreglerna, Integritetspolicyn och tillämpliga bonusvillkor.

  2. Observera att de relevanta reglerna, dessa Allmänna villkor och andra villkor som gäller kan ändras vid olika tidpunkter när det bedöms krävas på grund av kommersiella skäl eller att ändringar krävs på grund av tvingande lagstiftning eller myndigheters råd och rekommendationer. Eventuella ändringar i dessa Allmänna villkor kommer att meddelas till spelarna i förväg och spelaren måste bekräfta sitt godkännande innan ändringarna träder i kraft.

  3. När han lägger sin insats och/eller deltar i ett spel så bekräftar spelaren att han har fyllt 18 år. Interwetten Gaming Ltd. förbehåller sig rätten att verifiera spelarens ålder och att utesluta spelare från sina tjänster om det finns några tvivel om huruvida den lägsta åldern som krävs är uppfylld. Varje spelare som använder våra tjänster, som är identifierad som minderårig och har lyckats få tillgång till våra tjänster på ett bedrägligt sätt, ska få alla sina vinster förverkade och hans konto hos Interwetten (nedan kallat Interwetten-kontot) skall blockeras omedelbart. Eventuella återstående insättningar betalas ut till spelaren skyndsamt och senast 5 arbetsdagar efter stängningen.

  4. Genom att öppna ett Interwetten-konto bekräftar spelaren att han inte är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en direktrelaterad familjemedlem till en sådan person eller en känd partner till en sådan person. Genom att öppna ett Interwetten-konto bekräftar spelaren också att han inte är föremål för några Internationella sanktioner. Interwetten förbehåller sig emellertid rätten att regelbundet göra kontroller vid olika tidpunkter och utesluta en spelare om det anses nödvändigt. 

  5. Anställda och deras närmaste familjer är förbjudna att delta i Interwettens vadslagningserbjudanden, reklamkampanjer, specialerbjudanden eller bonusar. 

  6. Genom att acceptera dessa Allmänna villkor bekräftar spelaren att hans intresse i vaden/spelen är av personlig karaktär och att han använder Interwettens webbplats endast för personlig underhållning. Alla kommersiella och professionella intressen kasseras. 

  7. Interwetten garanterar inte den ständiga tillgängligheten och funktionaliteten hos alla eller några av de produkter som erbjuds. Interwetten kan inte hållas ansvarigt och kommer inte att kompensera spelaren för eventuella skador, förluster, kostnader, förlust av vinst eller andra nackdelar som en spelare kan komma att ådra sig i samband med eventuell bortkoppling från eller otillgänglighet av någon av de produkter som erbjuds av Interwetten. Undantag till denna punkt görs vid skada orsakad av Interwettens grova oaktsamhet.

  8. Alla angivna datum och tider är baserade på Centraleuropeisk tid (GMT+1) om inte annat anges. 

  9. Det rättsliga förhållandet mellan spelaren och Interwetten ska regleras av svensk lag. Eventuella tvister i samband med eller som uppstår på grund av någon vadslagning eller spel ska uteslutande lösas av den behöriga domstolen som har behörighet lokalt och för det tillämpliga ämnet i Stockholm, Sverige.


  B. LICENSERS

  1. Beträffande sportvadslagning så håller Interwetten Gaming Ltd., registrerat i Malta under företagsnummer C 35736, med registrerad affärsadress på 2:nd Floor, LifeStar Building, Testaferrata Street, Ta'Xbiex, XBX 1403, Malta, en licens för att tillhandahålla vadhållning som har utfärdats av Spelinspektionen (dåvarande Lotteriinspektionen) i enlighet med ett beslut som gjordes den 27:e november 2018 i diarienummer 18Li7389.

  2. Med avseende på kasinot är Interwetten Gaming Ltd innehavare av en online kommersiell spellicens som utfärdades av Spelinspektionen (dåvarande Lotteriinspektionen) i enlighet med ett beslut som fattades den 27:e november 2018 i diarienummer 18Li7389.

  3. Spelinspektionenär den tillsynsmyndighet som ansvarar för övervakningen av Interwettens verksamhet som erbjuds till svenska spelare på www.interwetten.se.


  C. REGISTRERING / SPELKONTO

  1. . Varje spelare som vill ha tillgång till tjänster och produkter som erbjuds av Interwetten måste öppna ett Interwetten-konto hos Interwetten Gaming Ltd. Vid registrering måste spelarna ange namn och efternamn, kön, adress, e-postadress, födelsedatum och personnummer eller motsvarigheten till personnummer. Spelarens identitet kommer att verifieras genom en tillförlitlig elektrisk identifiering eller liknande, men Interwetten kan komma att begära ytterligare dokumentation, endast när det bedöms nödvändigt för att Interwetten ska uppfylla sina skyldigheter enligt tvingande lagstiftning, för att verifiera både spelarens identitet och den information som lämnades in vid registreringen.Dokumentation som kan begäras in kan avse följande:

  • namn, adress, personbeteckning, nationalitet (till exempel registerutdrag från Skatteverket);
  • om du har något betydande offentligt uppdrag eller en familjemedlem eller närstående partner till en sådan person;
  • din levnadssituation som beskriver din ekonomiska ställning, löntagare, pensionär eller studerande (till exempel lönespecifikation eller utdrag som visar bidrag);
  • tillgångarnas och regelbundna betalningstransaktioners/penningflödens ursprung eller källa (till exempel lönespecifikation).

  Om bedrägeri eller penningtvätt kan misstänkas förbehåller sig Interwetten rätten att behålla eventuella medel och/eller vinster tills tillräcklig utredning genomförts. Efter att ha öppnat Interwetten-kontot kan spelaren sätta in och använda det belopp som satts in för att göra sportvad, spela kasinospel och live kasino.

  2. Endast fysiska personer får öppna ett konto hos Interwetten. Vi accepterar inte juridiska personer som innehavare av Interwetten-konton.

  3. När spelaren har öppnat sitt Interwetten-konto kan pengar sättas in och krediteras på det kontot. Så länge det finns ett positivt saldo på spelarens Interwetten-konto så kan han dra av alla insatser för spel och vad, och alla insatser på kasinospel och live casino. Vinster som har erhållits från vadslagning, kasino och live kasino krediteras direkt på Interwetten-kontot. Alla vinster som har krediterats på Interwetten-kontot kan omedelbart användas för att göra vidare insatser. Interwetten förbehåller sig emellertid rätten att vägra några insatser, eller ett deltagande i något spel, eller begränsa insatsen.

  4. Eventuell insättning och utbetalning som spelaren har uppburit kan endast ske till eller från hans eget Interwetten-konto. Eventuell insättning eller utbetalning av medel ska regleras av dessa Allmänna Villkor, de specifika regler som gäller för de respektive produkterna och eventuella ytterligare villkor som kan gälla för reklamkampanjer, specialerbjudanden och bonusar.

  5. Interwetten-kontot kommer att hållas i SEK. Om spelare sätter in pengar i andra valutor än deras spelarkontos valuta så kommer deras insättningar att omvandlas till SEK vid den aktuella växelkursen (Interbank-kursen). 

  6. Vid öppnandet av Interwetten-kontot och när som helst därefter kan spelaren hänvisa till de olika ansvariga spelfunktionerna från Interwetten. Gränser för insättning måste ställas in antingen dagligen, veckovis eller månadsvis, och det finns också möjlighet för spelare att begränsa sin inloggade tid. Spelare kan också stänga ute sig själva för en bestämd eller obestämd tid från spelande med Interwetten, och kan utesluta sig själva från alla spel med operatörer licensierade i Sverige genom det nationella självuteslutningsregistret (https://www.spelpaus.se/?scos=true). För ytterligare information och hjälp uppmanas spelarna att besöka Interwettens webbplats för ansvarigt spelande och/eller kontakta kundtjänsten.

  7. Alla personliga uppgifter som spelaren lämnar till Interwetten måste vara korrekta och fullständiga. Spelaren förbinder sig att utan dröjsmål meddela Interwetten ifall eventuella uppgifter som har lämnats till Interwetten blir felaktiga eller ofullständiga. Interwetten förbehåller sig rätten att avbryta alla insatser samt vinster, blockera vadslagningskonton, utesluta spelaren från att delta i andra spel, behålla betalningar till spelaren och anmäla spelaren till de ansvariga myndigheterna om någon information som gavs till Interwetten av spelaren visar sig vara felaktig eller ofullständig. Spelaren är ansvarig för eventuella skador och kostnader som uppstår på grund av felaktig eller vilseledande information. Om någon avsiktligt oriktig eller vilseledande information lämnas in så skall alla transaktioner på Interwetten-kontot förklaras ogiltiga. 

  8. Interwetten arbetar med antagandet att varje person som loggar in i systemet med rätt kombination av användarnamn och lösenord faktiskt är den lagliga kontoinnehavaren. Det är i synnerhet inte tillåtet att göra transaktioner för andras räkning, på någon tredje parts Interwetten-konton, genom att bilda syndikat av spelare eller i konspiration med tredje parter med hjälp av en bulvan. Interwetten förbehåller sig rätten att stänga Interwetten-konton, avbryta transaktioner och behålla betalningen av medel om spelaren har gjort sitt konto tillgängligt för tredje parter, gör transaktioner på uppdrag av eller i tredje parters namn, tillsammans med tredje parter, i grupper/syndikat av spelare med användning av bulvan, eller genom att använda otillåtna programvaruverktyg eller i strid med andra bestämmelser i de Allmänna villkoren eller de tillämpliga reglerna. Interwetten förbehåller sig rätten att när som helst stänga någon spelares Interwetten-konto utan att ange några skäl. Vid stängning på grund av spelarens felaktiga uppträdande kommer eventuella återstående insättningar (men inga vinster) att betalas ut till spelaren skyndsamt och senast 5 arbetsdagar efter stängningen.

  9. Varje spelare kan öppna endast ett konto. Användning av identiska e-postadresser i olika Interwetten-konton är förbjudet. Spelaren ska använda en e-postadress till vilken endast han har tillgång. Om någon spelare öppnar ett ytterligare Interwetten-konto i eget namn eller i någon annans namn eller i förening med en eller flera personer efter att hans Interwetten-konto stängdes/begränsades av någon anledning så förbehåller sig Interwetten inte bara rätten att stänga dessa konton utan också, när som helst, rätten att avbryta transaktioner (satsningar, vad), rätten att utesluta spelaren från att delta i ytterligare spel, och rätten att dra tillbaka eventuella gratis pengar som har givits i kredit. Interwetten förbehåller sig vidare rätten att avbryta transaktioner, utesluta en spelare från att slå vad/deltaga i ett spel och/eller blockera spelarens Interwetten-konto om det finns en berättigad misstanke om att ett sportevenemang eller en satsning manipuleras/riggas, eller någon misstanke om att kringgå den maximala vinsten/insatsen, agera som bulvan för en tredje part eller agera på tredje parts vägnar, eller användningen av otillåtna programvaruverktyg. 

  10. Det är förbjudet för spelare att sälja, överföra och/eller skaffa konton till/från andra spelare. 

  11. I enlighet med Interwettens policy för att förebygga penningtvätt och tillämpliga rättsliga skyldigheter så tillåter Interwetten inte insättning av medel som härrör från kriminell verksamhet, insättning av medel med användning av ett kreditkort som en spelare inte är behörig att använda, medvetet mottagande av pengar från sådant kort på något annat sätt, samverkan med en tredje part för att göra så, eller användandet av en tredje parts Interwetten-konto för någon brottslig verksamhet eller olagligt syfte. 

  12. Interwetten meddelar härmed alla spelare att företaget inte kan ge råd om finansiella eller juridiska frågor. Därför, utöver Interwettens grova oaksamhet, kan Interwetten inte hållas ansvarigt och kommer inte att kompensera spelaren för förlust, skada, vinstförluster, avgifter, kostnader och andra nackdelar som en spelare kan komma att ådra sig i samband med sin användning av de tjänster och produkter som erbjuds av Interwetten, såvida inte annat angavs i dessa Allmänna villkor och de gällande reglerna för specifika tjänster och produkter som kan ha ändrats vid olika tidpunkter.

  13. För inaktiva konton, dvs. spelarkonton som inte har registrerat någon inloggning och/eller utloggning under en period som överstiger 12 månader i följd, förbehåller sig Interwetten rätten att ta ut en inaktiv kontoavgift på 50,00 SEK per månad.

  Förvaltningsavgiften debiteras från spelarens Interwetten-konto. Den första avgiften för inaktiva konton dras av på den första dagen efter 12 månaders inaktivitet. Alla efterföljande avgifter för inaktiva konton dras av månatligen, det vill säga den första dagen i varje följande månad tills kontobalansen når noll. Om avgiften på Interwetten-kontot vid avdraget för dessa avgifter faller till noll så har Interwetten rätt att stänga detta konto. 

  Alla registrerade spelare kommer att bli upplysta minst 30 dagar före debiteringen av eventuella avgifter att den inaktiva kontoavgiften ska debiteras från deras konton. Innehavare av inaktiva konton kan omedelbart aktivera sina konton genom att logga in/logga ut eller ta ut sina medel inom 30-dagarsfönstret utan att ådra sig några avgifter. Spelare som aktiverar sitt konto har rätt till återbetalning av den inaktiva kontoavgiften från de senaste 3 månaderna. 

  Om ingen transaktion har registrerats på ett Interwetten-konto under minst trettio månader så har Interwetten rätt att överlåta balansen till spelaren och stänga Interwetten-kontot. Interwetten har också rätt att stänga konton som är oönskade av någon annan anledning. Om spelaren däremot vill stänga sitt Interwetten-konto så är en begäran via e-post till service.en@interwetten.se  tillräcklig. Uppsägning av detta avtal påverkar inte de upplupna rättigheterna eller skyldigheterna hos de parter som existerar vid uppsägningen.

  14. Eventuella klagomål eller frågor som rör hantering av spelaraffärer på www.interwetten.se bör, för att få möjlighet till så tidig handläggning som möjligt, adresseras till service.en@interwetten.se.

  15. Du har även rätt att få en potentiell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. För att få tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Interwetten medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

  För att underlätta lösning av tvister till följd av gränsöverskridande e-handel har EU-kommissionen även inrättat en online-plattform för tvistlösning online, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Du når plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.


  D. INVALIDERING AV TRANSAKTIONER/BEDRÄGERI/ANTI-PENGATVÄTT

  Interwetten förbehåller sig rätten att när som helst blockera eller stänga något Interwetten-konto och att avbryta eller ogiltigförklara transaktioner om följande omständigheterna är tillämpliga:

  1. Interwetten upptäcker transaktioner med oegentligheter som kan påverka behandlingen av betalningstransaktioner negativt och/eller som orsakar misstankar om en överträdelse av de Allmänna villkoren (t.ex. om spelarens namn och adress inte matchar namnet och adressen som är förenad med kreditkortet, eller annat betalningssätt, som används av spelaren).

  2. Interwetten anser att spelaren har brutit mot någon annan regel som finns i dessa Allmänna Villkor eller spelets regler.

  3. Interwetten anser att spelaren använt de produkter och tjänster som erbjuds på www.interwetten.se på ett olämpligt sätt eller avsiktligen har fuskat eller tagit otillbörlig fördel av Interwetten eller någon av dess andra spelare.

  4. Interwetten anser att spelaren har använt de produkter och tjänster som erbjuds på www.interwetten.se på ett bedrägligt sätt och/eller för olagliga och/eller olovliga eller otillbörliga ändamål.

  5. Interwetten uppmanas att göra det av polisen, någon tillsynsmyndighet eller domstol och/eller Interwetten anser att någon av de ovan nämnda händelserna kan ha inträffat eller sannolikt kommer att inträffa.

  Interwetten tar alla former av bedrägeri hos spelarna mycket allvarligt. Varje bedräglig verksamhetär strängt förbjuden. Bedräglig verksamhet kan innefatta, men är inte begränsad till, stulna kreditkort, överföring av pengar till andra spelarkonton (spelmark-dumpning), förfalskning, samverkan, användning av otillåtna programvaruverktyg, tillhandahållande av falska registreringsuppgifter eller annan efterfrågad information, osv. Förutom alla andra rättsmedel som anges i dessa Allmänna villkor eller de tillämpliga spelreglerna så förbehåller sig Interwetten rätten att utöva fordringar på brottmål och/eller civilrättsliga skador avseende någon bedräglig verksamhet. Alla spelare som är involverade i någon form av misstänkt bedräglig verksamhet kommer att rapporteras till lämpliga myndigheter.

  Interwetten har åtagit sig att se till att de nuvarande bestämmelserna mot penningtvätt och finansiering av terrorism strikt följs. Detta åtagande innebär att sofistikerade verktyg har införts för att kontinuerligt övervaka och minimera operativa risker. Insättning av medel som har erhållits olagligt eller på felaktigt sätt är strängt förbjudet. Eventuell kundaktivitet på webbplatsen kommer att övervakas och utvärderas från denna synvinkel. Misstänkt aktivitet rapporteras direkt till de ansvariga myndigheterna. Genom att acceptera dessa villkor erkänner spelaren att han kan lägga in pengar i Interwetten-kontot endast för att spela och använda de erbjudna tjänsterna. Uttag / Betalningar kan komma att ske till en kostnad för Interwetten. Om insatta medel inte utnyttjats kan dessa kostnader komma att dras av vid uttag. För undvikande av missförstånd så gäller detta endast om medel inte utnyttjas och inte för potentiella vinster. Kostnaderna kan uppgå till 10%.

  När ett Interwetten-konto stängs av, utom där annat uttryckligen stadgas i dessa villkor, så kommer Interwetten skyndsamt och inom 5 arbetsdagar betala ut Interwetten-kontots saldo till spelaren.

  Interwetten betalar emellertid endast tillbaka det som återstår av insättningarna från spelaren om spelarkontot stängs på grund av att:

  1. spelaren lämnade felaktiga uppgifter om sig själv, eller har inte på Interwettens begäran lämnat dokumentation som verifierar den information som lämnades under registreringen, eller

  2. spelaren var utesluten från spel på grund av misskötande.

  Om Interwetten stänger ett Interwetten-konto så informeras spelaren skriftligen om detta och om skälen till beslutet.


  E. INSÄTTNINGAR/BETALNINGSMETODER

  1. På betalningssidan finns en lista över alla insättningsmetoder som finns tillgängliga på Interwetten-kontot. Interwetten accepterar endast betalning från betaltjänstleverantörer enligt Lag (2010:751 om betaltjänster). Vi vill påpeka att alla insättningar och utbetalningar kan bli föremål för en administrativ avgift för att täcka eventuella faktiska transaktionskostnader:

  Spelaren kommer inte att ersättas i efterskott för eventuella skillnader mellan det belopp som krediteras och det belopp som dras från hans kreditkort till följd av valutakursförändringar och bankavgifter från den bank som utfärdar kreditkortet. 

  2. För betalningar till spelarens Interwetten-konto gäller ett minimum på minst 100 kronor.

  3. Interwetten är inte ett finansinstitut och ger inte ränta på insättningar. 

  4. Interwetten förbehåller sig rätten att tillämpa vissa restriktioner på betalningsmetoder för vissa spelare när det krävs för att förbättra bolagets penningtvättsförfaranden, insamlande av bevis för den individuella riskprofilen och för hantering av övriga risker. Interwetten kan till exempel begära att uttag endast får göras med banköverföring och vägra användning av flera olika betalningsmetoder för att försäkra att uttag görs på samma sätt som insättningar har gjorts.


  F. SKYDD AV SPELARNAS MEDEL

  Interwetten kommer hela tiden att hålla spelarnas medel på ett bankkonto, skilt från Interwettens eget kapital i syfte att skydda spelarens medel vid eventuell insolvens.


  G. VINSTER OCH UTBETALNINGAR

  1. Spelaren kan när som helst begära utbetalning av vinster från sitt eget konto. 

  2. För vårt kasino-erbjudande gäller utbetalningsandelar. För att granska specifika utbetalningsförhållanden per spel kan spelare hänvisa till "Hjälp/FAQ"-menyn (avsnittet utbetalning/utbetalningsandel kasino) eller till återgångsandelen till spelare (RTP) som anges av leverantören inom den individuella spelramen. Termen utbetalningsandel eller RTP avser förhållandet mellan insatser och vinster. Det bygger på inställningarna på slumptalsgeneratorn och kommer att uppnås på en långsiktig och genomsnittlig basis. I allmänhet överstiger utbetalningsandelen från kasinospel som erbjuds av Interwetten 95%.

  3. Som regel gäller att alla medel som har betalats in på Interwetten-kontot betalas ut på samma sätt (kreditkort, banköverföring osv.) som insättningen utfördes. Om insättningsmetoden för kontot är Paysafecard och värdet av en insättning inte spelas igenom i sin helhet innan ett uttag begärs, eller om det finns några bevis på att en serie satsningar/insatser placeras som resulterar i garanterade spelarvinster oberoende av resultatet, eller där alla insatser/satsningar avgörs att vara låga risker, så förbehåller sig Interwetten rätten att begära ett kvitto som visar bevis på köp av kupongen innan några uttag behandlas.

  4. Medel eller saldon i ett Interwetten-konto hos en spelare kan inte överföras till någon annan spelares Interwetten-konto. 

  5. Om spelaren ådrar sig extra kostnader i samband med betalningstransaktionen (t.ex. vid utbetalning, inbetalning, betalning av behandlingsavgifter) såsom på grund av omplacering till kreditkort, högre transaktionskostnader vid utländska banköverföringar osv. så har Interwetten rätt att debitera spelarens Interwetten-konto med dessa extra kostnader. På samma sätt ska kostnader för återförda transaktioner för vilka användaren är ansvarig (t.ex. på grund av felaktigt angivna kontonummer, otillräcklig kredit på kontot osv.) återbetalas av kontoinnehavaren.


  H. ANSVAR/ERSÄTTNING/DATASKYDD

  1. Interwetten ansvarar endast för eventuella skador i de fall där överlagd avsikt eller grov oaktsamhet kan bevisas enligt de tillämpliga lagbestämmelserna. Eventuellt ansvar för mindre försumlighet, återbetalning av följdskador och ekonomiska förluster, förlorad vinst, förlorade uppgifter, förlorade intressen och skada från tredje parters fordringar mot användaren skall uteslutas. Interwetten tar inget ansvar för några omständigheter som det inte har kontroll över (force majeure osv.).

  2. Interwetten är inte ansvarigt för något spelarinnehåll. Spelaren beviljar att allt innehåll som spelaren tillhandahåller överensstämmer med alla tillämpliga lagar. Interwetten förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som bryter mot några tillämpliga lagar och/eller dessa Allmänna villkor. Interwetten förbehåller sig rätten att överlämna bevis till brottsbekämpande organ vid domstols order eller uppfordran av myndigheter, och när det finns någon laglig skyldighet att göra detta. 

  3. Interwetten påtar sig inget ansvar för inmatnings-, överförings- och/eller utvärderingsfel. Interwetten har rätt att rätta till alla uppenbara fel såsom felaktigt angivna odds för sportvadslagning, och att korrigera fel i utvärderingen av resultat och att förklara de berörda vaden ogiltiga. Interwetten tar inget ansvar för webbplatsen eller för de spel som kvarstår helt eller delvis funktionella och utan avbrott, för eventuella programfel och/eller för korrigering av fel men kommer att hantera sådana störningar, defekter och fel i enlighet med [föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8)]. 

  4. Interwetten tar inget ansvar för huruvida informationstjänsterna är korrekta, fullständiga eller aktuella, inklusive, men inte begränsat till, meddelandet av resultat som skickas via e-post och SMS. På samma sätt kan alla uppgifter i liveresultat, statistik och mellantidsresultat från live-satsningsprodukten komma att ändras. För mer information om reglerna angående reklamkampanjer/bonuserbjudanden som gäller för sportvadslagning, kasinospel och live kasino, se de respektive reglerna. 

  5. Dessutom kan Interwetten inte ta något ansvar för virus som kan skada webbplatsen och de anslutna servrarna eller andra skadliga komponenter som kan skada datorns maskinvara och/eller användarprogram. På samma sätt accepterar Interwetten inget ansvar för funktionaliteten eller dysfunktionerna hos webbläsare. Om spelaren inte använder Internet Explorer version 11 eller senare, Firefox version 52 eller senare, Chrome version 56 eller senare eller Safari version 11 eller senare så kan vi inte garantera korrekt överföring eller korrekt funktionalitet på Interwettens webbplats. 

  6. Interwetten har åtagit sig att skydda spelarnas personuppgifter. Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar individ. För ytterligare information om hur Interwetten behandlar personuppgifter såväl som spelarnas rättigheter angående deras uppgifter hänvisas spelarna till Interwettens Integritetspolicy. Behandlingen av spelarens data på www.interwetten.se uppfyller alla gällande bestämmelser om dataskydd, inklusive den Europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

  7. Oavsett Interwettens åtagande att skydda spelarens personuppgifter så skall Interwetten under inga omständigheter vara ansvarig för skador som har orsakats av felaktig, fördröjd, manipulerad/riggad eller missbrukande överföring av data via Internet. Interwetten kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda användaruppgifter som lagras av Interwetten, men Interwetten kommer inte att vara ansvarigt ifall tredje parter får kontroll över eller bearbetar uppgifter om användardata trots alla vidtagna försiktighetsåtgärder. Avtalsparterna är överens om att inga skadeståndsanspråk kan åberopas mot Interwetten i några sådana fall. 

  8. Bearbetning av data för onlinespel kräver att man använder koder (användarnamn och lösenord) som spelaren själv har valt. De användarnamn och lösenord som spelaren har valt skall vara tillräckligt robusta och hållas hemliga. Spelaren ska alltid vara ansvarig för att upprätthålla och skydda sekretessen för sitt Interwetten-konto, användarnamnet och alla lösenord. Spelare får inte tillåta tredje parter att använda sitt Interwetten-konto. 

  9. Interwetten ansvarar inte för missbruk av vadslagningskontot genom tredje parters användande av spelarens användarnamn och lösenord. Vidare är Interwetten inte ansvarigt och eventuella förluster som har uppkommit för en spelare på grund av användandet av vadslagningskontot av någon tredje part, och sådana förluster skall inte återbetalas av Interwetten. Vi anger uttryckligen att användarnamnet och lösenordet måste hållas hemligt och konfidentiellt av spelaren eftersom alla transaktioner via det konto som användarnamnet och lösenordet anges för kommer att vara för spelarens konto.


  I. IMMATERIELLA EGENDOMAR

  Spelaren bekräftar att mjukvaran, spelsystemet och allt material som visuellt eller hörbart presenteras för spelaren av Interwetten helt tillhör Interwetten eller dess licensgivare, och att spelaren inte har några rättigheter eller fordringar till någon sådan immateriell egendom.


  J. REKLAMKAMPANJER OCH MARKNADSFÖRING

  1. Med förbehåll för spelarens kontoinställningar kan hans personuppgifter användas av Interwetten för marknadsföringsaktiviteter genom olika kanaler, inklusive post, e-post, telefonsamtal samt elektroniska/SMS-meddelanden. Användningen av spelarens personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter kan när som helst avbrytas eller begränsas till vissa kommunikationskanaler. Spelare kan antingen justera de respektive kontoinställningarna eller kontakta vår serviceavdelning via e-post till service.en@interwetten.se. På grund av arten av det tekniska arbetet som detta innefattar så kan uppdateringar till de respektive kontoinställningarna ta upp till 24 timmar innan de träder i kraft. För undvikande av missförstånd så kommer reklam för spelare som stängt av sig själva från spel via spelpaus.se att upphöra med omedelbar verkan. För ytterligare information om hur Interwetten behandlar data för marknadsföringsändamål, vänligen hänvisa till Interwettens Integritetspolicy.

  2. Alla bonusar och reklamerbjudanden är föremål för de villkor som ställdes till förfogande när bonuserbjudandet meddelades. I princip avser alla bonusar och erbjudanden endast den enskilda mottagaren av reklamkommunikationen, och får endast användas en gång under en bestämd tidsram. Bonusar och erbjudanden, såsom kuponger, får inte säljas mellan spelare och/eller tredje parter. Kampanjerbjudanden kan inte inlösas i kontanter, men är fortfarande föremål för de särskilda bonusvillkoren. Interwetten förbehåller sig obegränsad rätt att återkräva eventuella bonusar och reklamerbjudanden om spelaren har erhållit erbjudandet genom bedrägeri eller oärliga medel. 

  3. Om grupper av spelare som agerar i samverkan eller som ett syndikat eller enskilda spelare som registrerar flera gånger, öpppnar fiktiva konton eller använder bulvaner som försöker att rigga bonuserbjudanden så förbehåller sig Interwetten rätten att återkalla eventuella bonusutbetalningar, avbryta eventuella vinster som har gjorts under dessa bonuserbjudanden, vägra att betala ut begärda belopp och stänga konton. Icke-rekreationsspelare och syndikat av spelare ges inga bonusar. Interwetten förbehåller sig rätten att när som helst säga upp eller ändra ett erbjudande om bonusar.

  4. Ingen marknadsföring kommer att riktas mot någon spelare som är självutesluten, och om en spelare har avslutat sitt Interwetten-konto så kommer marknadsföring endast att riktas mot en sådan spelare om han uttryckligen har samtyckt till detta.


  K. AVSKILJBARHET

  Varje klausul i dessa regler ska vara separat och avskiljbar från var och en av de andra. Om någon klausul visar sig vara ogiltigeller oförklarlig, av någon anledning, ska de återstående klausulerna vara i full kraft.


  Version 2.0

  Senast uppdaterad 2021-07-07  Till sidbörjan

  Kundsupport

   service.se@interwetten.se  0035-6-23 276 147  0035-6-23 276 444 Interwetten Gaming Ltd.
  2nd Floor, LifeStar Building
  Testaferrata Street
  Ta‘Xbiex XBX 1403
  Malta

  Tel.: +356-23-276-000